Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace MŠ Davle, popis používaných nestandardních formátů dat, kontakt na technického správce webu.

MŠ Davle se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.msdavle.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:
– z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů; Některé dokumenty uveřejněné na webu ve formátu PDF nejsou plně přístupné (všechny informace v dokumentu nejsou v textové formě, jsou tedy k dispozici pouze v obrazovém formátu). U těchto dokumentů by jejich plnohodnotná elektronizace byla
složitá a časově náročná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru. V případě, že narazíte na takovýto dokument a potřebujete jej v plně přístupné formě, kontaktujte, prosím, MŠ Davle.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 5. 5. 2024. Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek Mgr. Zitou Lara.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti
podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: davle.materskaskola@volny.cz.

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:
Mateřská škola Davle, okres Praha-západ
Jílovská 21, 252 06 Davle
davle.materskaskola@volny.cz

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V případě, že u této části internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na orgán určený pro prosazování vašich práv (MV ČR, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21
Praha 4; e-mail: pristupnost@mvcr.cz).
5. 5. 2024,  PaedDr. Jarmila Jarůšková, ředitelka školy