Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do MŠ Davle, Jílovská 21,252 06 Davle, okres Praha západ

                              s nástupem od 1.9. 2018

                                            Mateřskola Davle, Jílovská 21, 252 06 Davle

oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2018

proběhne
9.května 2018

od 13.00 do 17.00 hodin
v budově mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy Davle , po dohodě se zřizovatelem městysem Davle v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2018

Místo pro podávání žádostí:    Mateřská škola Davle
Termín:    9. 5. 2018

Doba pro podání žádosti:    od 13.00 do 17.00 hod.


Přihlášky se odevzdávají do MŠ Davle, Jílovská 21,do rukou ředitelky školy nebo zástupkyně školy.

Přihlášky jsou k dispozici od 15.4.2018 v MŠ nebo ke stažení na www.MSDAVLE.CZ


Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce:

originál rodného listu dítěte

průkaz totožnosti zák.zástupce

přihlášku potvrzenou lékařem pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování 

Kritéria pro přijímání děti budou zveřejněna do 1.4.2018 na obvyklých místech v budově školy a na webových stránkách .

Termín správního řízení k zápisu dětí od 1.9.2018 bude oznámen při zápisu dětí.

V Davli 20.2.2018                                                                                              Paed.Dr.Jarmila Jarůšková

                                                                                                                   ředitelka mateřské školy