Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Davle

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Davle                                                                                               s s docházkou od 1.9.2022

Ředitelka Mateřské školy Davle, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonem 500/2004 Sb., správní řád.  

K  předškolnímu vzdělávání do MŠ Davle se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Davle k datu zápisu do MŠ, v případě cizinců místem pobytu v Davli k datu zápisu do MŠ v tomto pořadí:  

1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona), tzn. dovrší věk 5 let do 31.8. 2022 a mají trvalý pobyt v městysu Davle

2. Ostatní děti s trvalým pobytem v Davli, které do 31.8. 2022 dovrší věk nejméně 3 let. 

3. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona) a nemají trvalý pobyt v Davli.     

4. Ostatní děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti   od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším do naplnění kapacity mateřské školy.

5. Děti s trvalým pobytem v Davli, které jsou mladší, než děti uvedené v bodu 2. 

Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku a potřebám vzdělávacího programu školy.

V Davli 2.3. 2022                                                           PaedDr. Jarmila Jarůšková

                                                                                              ředitelka MŠ Davle