Zápis dětí do Mateřské školy v Davli od 1.9.2021

 Zápis dětí do MŠ Davle,

Jílovská 21,252 06 Davle, okres Praha západ,

        s nástupem od 1.9. 2021

Mateřská škola Davle, Jílovská 21,                                                                       

oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2021

proběhne  od 2. května 2021   do 16. května 2021  do 17.00 hodin .

Ředitelka mateřské školy Davle, po dohodě se zřizovatelem městysem Davle v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2021

Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Davle

Termín:  2. 5. – 16. 5. 2021          

Přihlášky potvrzené lékařem se odevzdávají do MŠ Davle, Jílovská 21, 252 06 Davle

a to :

  1. datovou schránkou                                     cb8kqhq    
  2. emailem s elektronickým podpisem       davle.materskaskola@volny.cz
  3. vhozením do schránky na plotě mateřské školy v Davli
  4. poštou   razítko nejpozději s datumem 16. 5. 2021

Od 1. 4. 2021 máte k dispozici webové stránky k předzápisu https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/davlekterý Vám usnadní zápis.

Najdete zde přihlášku k vyplnění nebo je přihláška ke stažení na www.MSDAVLE.CZ

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce:

Kopii – rodného listu dítěte,

              průkazu totožnosti zákonného zástupce,

            přihlášku dítěte do mateřské školy s potvrzením dětského lékaře o očkování dítěte

 

Kritéria pro přijímání děti budou zveřejněna do 1. 4. 2021 na obvyklých místech v budově školy a na webových stránkách.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitele školy 20. 5. 2021 od 13,00 do 16,00.

V Davli 30. 3. 2021                                               Paed.Dr.Jarmila Jarůšková

                                                                                         ředitelka mateřské školy

 

 

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu.

Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/davle

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v dnech řádného zápisu doručíte
vytisknutou žádost s vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a
Vaším průkaz totožnosti do mateřské školy.

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, bude celý průběh
zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Informativní schůzka

Informativní schůzka před zahájením školního roku 2020/2021

se uskuteční

                                 ve středu  26.srpna 2020

od 15,00 hodin pro rodiče dětí, které mají 1.9.2021 nastoupit do 1.třídy ZŠ

od 16,00 hodin pro všechny mladší dětí.

Program – organizace dne, školního roku

akce školy

placení, souhlasy rodičů k ochraně dat, docházka dětí

školní řád   atd.

Za Mateřskou školu v Davli Vás zve

PaedDr. Jarmila Jarůšková

 

Vzhledem k velkému počtu účastníků a potřebě vyřídit mnoho organizačních věcí,

                                    neberte děti na schůzku ! Děkujeme

Kritéria

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Davle s docházkou od 1.9.2021 

Ředitelka Mateřské školy Davle, příspěvkové organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonem 500/2004 Sb., správní řád.

K předškolnímu vzdělávání do MŠ Davle se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Davle k datu zápisu do MŠ, v případě cizinců místem pobytu v Davli k datu zápisu do MŠ v tomto pořadí:

1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona), tzn. dovrší věk 5 let do 31.8. 2021 a mají trvalý pobyt v městysu Davle

2. Ostatní děti s trvalým pobytem v Davli, které do 31.8. 2021 dovrší věk nejméně 3 let.

Bodové ohodnocení dětí podle délky trvalého pobytu dítěte a rodičů v městysu Davle.

3. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona) a nemají trvalý pobyt v Davli.

4. Ostatní děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším do naplnění kapacity mateřské školy.

5. Děti s trvalým pobytem v Davli, které jsou mladší, než děti uvedené v bodu 2.

Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku a potřebám vzdělávacího programu školy.

V Davli 30. 3. 2021 PaedDr. Jarmila Jarůšková

ředitelka MŠ Davle