Ukrajinská přihláška

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини

Jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище:

………………………………………………………………………………………………………

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання / у іноземця місце проживання ………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní telefon (nepovinný údaj)/ Контактний телефон (необов’язкові дані): ………………………………………………………………………………………………………

E-mail (nepovinný údaj)/ E-mail (необов’язкові дані):

………………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu:

Адреса для надсилання пошти/якщо відрізняється від місця постійного проживання/проживання

………………………………………………………………………………………………………

Žádám o přijetí dítěte/ Прошу зарахувати дитину

Jméno a příjmení dítěte/ Прошу зарахувати дитину: …………………………………………………………………………………………………………

Datum narození dítěte/ Дата народження дитини……………………………………………………………………

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання:

…………………………………………………………………………………………………………

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

до дошкільного навчального закладу, діяльність якого здійснює

Název školy/ Назва школи

od školního roku 2022/2023*/ навчального року 2022/2023*

okamžitě*/ негайно*

*Označte jednu z možností/*Позначте одну з можливостей.

V/ м. (назва населеного пункту)……………………………dne!дата ……………………… 

……………………………………….

podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини

Příloha (pozn.: nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy se začne vzdělávat):

Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Додаток (прим.: не додається у дитини, яка досягла п’яти років до 1 вересня відповідного навчального року, коли вона починає навчання):

Підтвердження педіатра про те, що дитині були зроблені всі призначені регулярні щеплення, має документ, що вона має імунітет до інфекції або не може вакцинуватися через наявність протипоказань (§ 50 Закону № 258/2000 Зб. «Про охорону здоров’я та внесення змін до деяких відповідних законів», з поправками і доповненнями)       

Mimořádný zápis

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM
ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального
закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022
Зб. («лекс Україна» – освіта)
Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садкa
Mateřská škola Davle, Jílovská 21, 252 06 Davle
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního
vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону №
67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje
se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова
наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR,
který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.
Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування
у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з
тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному
паспорті.
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.
Termín zápisu / Дата та час запису: 13.6.2022
Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola Davle, Jílovská 21, 252 06 Davle
od 13,00 do 15,00 hodin

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0
Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle
  českého práva.
  Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України
  або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě,
  které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
  У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до
  дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на
  31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
  Законні представники зобов’язані подати такі документи:
  a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole) заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ, або можна забрати її особисто у відповідному
  дитячому садку)
  b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí
  do spisu);
  документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати
  копію документа, яку буде поміщено у папку);
  c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
  документ, що дає право представляти дитину;
  d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní
  vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))
  довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які
  зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022
  р. досягли 5 років)
 4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
  Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор
  навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Davli dne/дата 30.5.2022
Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка
PaedDr. Jarmila Jarůšková

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Davle

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Davle                                                                                               s s docházkou od 1.9.2022

Ředitelka Mateřské školy Davle, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonem 500/2004 Sb., správní řád.  

K  předškolnímu vzdělávání do MŠ Davle se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Davle k datu zápisu do MŠ, v případě cizinců místem pobytu v Davli k datu zápisu do MŠ v tomto pořadí:  

1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona), tzn. dovrší věk 5 let do 31.8. 2022 a mají trvalý pobyt v městysu Davle

2. Ostatní děti s trvalým pobytem v Davli, které do 31.8. 2022 dovrší věk nejméně 3 let. 

3. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona) a nemají trvalý pobyt v Davli.     

4. Ostatní děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti   od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším do naplnění kapacity mateřské školy.

5. Děti s trvalým pobytem v Davli, které jsou mladší, než děti uvedené v bodu 2. 

Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku a potřebám vzdělávacího programu školy.

V Davli 2.3. 2022                                                           PaedDr. Jarmila Jarůšková

                                                                                              ředitelka MŠ Davle

Zápis dětí do Mateřské školy Davle

Zápis dětí do MŠ Davle,

Jílovská 21,252 06 Davle, okres Praha západ,

        s nástupem od 1.9. 2022

Mateřská škola Davle, Jílovská 21,                                                                       

oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2022

proběhne od 5. května 2022  od 13,00  do  16,30 hodin.

Ředitelka mateřské školy Davle, po dohodě se zřizovatelem městysem Davle v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2022

Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Davle

Termín:  5. 5. 2022          

Přihlášky se odevzdávají do MŠ Davle, Jílovská 21, 252 06 Davle

a to : osobně

Pokud dojde k nějakým omezením vzhledem k nákaze Covid 19, budeme Vás včas informovat o změně způsobu podání přihlášky a příslušných dokumentů.

Od 1.4.2022 máte k dispozici webové stránky k předzápisu https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/davle, který Vám usnadní zápis.

Najdete zde přihlášku i čestné prohlášení nebo je přihláška ke stažení na www.MSDAVLE.CZ

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce:

 -přihlášku potvrzenou dětským lékařem

-rodný list dítěte

-průkaz totožnosti zákonných zástupců          

V Davli 2.3.2022                                               Paed.Dr.Jarmila Jarůšková

                                                                                         ředitelka mateřské školy

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
 využijte Elektronického předzápisu.

Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/davle

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s
vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a
Vaším průkaz totožnosti do mateřské školy.

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, bude celý průběh
zápisu komfortnější a mnohem rychlejší a dokumenty k podpisu budeme mít již předem připravené.

Dále sledujte kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Davli.