Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Davle

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Davle                                                                                               s s docházkou od 1.9.2022

Ředitelka Mateřské školy Davle, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonem 500/2004 Sb., správní řád.  

K  předškolnímu vzdělávání do MŠ Davle se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Davle k datu zápisu do MŠ, v případě cizinců místem pobytu v Davli k datu zápisu do MŠ v tomto pořadí:  

1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona), tzn. dovrší věk 5 let do 31.8. 2022 a mají trvalý pobyt v městysu Davle

2. Ostatní děti s trvalým pobytem v Davli, které do 31.8. 2022 dovrší věk nejméně 3 let. 

3. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona) a nemají trvalý pobyt v Davli.     

4. Ostatní děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti   od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším do naplnění kapacity mateřské školy.

5. Děti s trvalým pobytem v Davli, které jsou mladší, než děti uvedené v bodu 2. 

Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku a potřebám vzdělávacího programu školy.

V Davli 2.3. 2022                                                           PaedDr. Jarmila Jarůšková

                                                                                              ředitelka MŠ Davle

Zápis dětí do Mateřské školy Davle

Zápis dětí do MŠ Davle,

Jílovská 21,252 06 Davle, okres Praha západ,

        s nástupem od 1.9. 2022

Mateřská škola Davle, Jílovská 21,                                                                       

oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2022

proběhne od 5. května 2022  od 13,00  do  16,30 hodin.

Ředitelka mateřské školy Davle, po dohodě se zřizovatelem městysem Davle v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2022

Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Davle

Termín:  5. 5. 2022          

Přihlášky se odevzdávají do MŠ Davle, Jílovská 21, 252 06 Davle

a to : osobně

Pokud dojde k nějakým omezením vzhledem k nákaze Covid 19, budeme Vás včas informovat o změně způsobu podání přihlášky a příslušných dokumentů.

Od 1.4.2022 máte k dispozici webové stránky k předzápisu https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/davle, který Vám usnadní zápis.

Najdete zde přihlášku i čestné prohlášení nebo je přihláška ke stažení na www.MSDAVLE.CZ

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce:

 -přihlášku potvrzenou dětským lékařem

-rodný list dítěte

-průkaz totožnosti zákonných zástupců          

V Davli 2.3.2022                                               Paed.Dr.Jarmila Jarůšková

                                                                                         ředitelka mateřské školy

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
 využijte Elektronického předzápisu.

Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/davle

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s
vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a
Vaším průkaz totožnosti do mateřské školy.

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, bude celý průběh
zápisu komfortnější a mnohem rychlejší a dokumenty k podpisu budeme mít již předem připravené.

Dále sledujte kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Davli.