Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do MŠ Davle,

Jílovská 21,252 06 Davle,okres Praha západ,

s nástupem od 1.9. 2016

Mateřská škola Davle, Jílovská 21,

oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2016

proběhne
20. a 21. dubna 2016

od 13.00 do 16.00 hodin
v budově mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy Davle , po dohodě se zřizovatelem městysem Davle v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Davle
Termín: 20.4.a 21.4. 2016

Doba pro podání žádosti: od 13.00 do 16.00 hod.


Přihlášky se odevzdávají do MŠ Davle, Jílovská 21,do rukou ředitelky školy nebo zástupkyně školy. Přihlášky jsou k dispozici v MŠ nebo ke stažení na www.MSDAVLE.CZ


Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce:

originál rodného listu dítěte,

průkaz totožnosti zák.zástupce,

přihlášku potvrzenou lékařem pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

Kritéria pro přijímání děti jsou zveřejněna na obvyklých místech v budově školy a na webových stránkách .

Termín správního řízení k zápisu dětí od 1.9.2016 bude oznámen při zápisu dětí.

V Davli 1.4.2016                                                                      Paed.Dr.Jarmila Jarůšková

                                                                                           ředitelka školy

 

Kritéria pro rok 2016

Do mateřské školy budou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let:

  1. Děti předškolního věku a s odkladem školní docházky

  2. Děti podle věku 5-3 let s trvalým bydlištěm v Davli

  1. Děti podle věku 5-3 let s trvalým bydlištěm ve spádových obcích

  2. Ostatní děti ve věku 5-3 let

  3. Děti mladší 3 let z Davle

Informativní schůzka 26.8.2015

Informativní schůzka před zahájením školního roku 2015-2016 se uskuteční

 

ve středu   26.srpna 2015  od   15.00 hod. v budově  mateřské školy.

Program- provozní řád mateřské školy

rozdělení dětí do tříd

informace k plavání a lyžování

placení obědů a školného

placení divadel

různé

Srdečně zveme rodiče na schůzku a zároveň Vás prosíme, aby jste na schůzku nebrali děti.

Děkujeme.               Za Mateřskou školu Davle

Jarmila Jarůšková,ředitelka školy