Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

Mateřská škola Davle, okres Praha-západ, Jílovská 21 , 252 06 Davle

KRITÉRIA

PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DAVLE

K  PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  OD  1.9.2017 

Ředitelka Mateřské školy Davle stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se přednostně poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v obci Davle -školský obvod MŠ Davle

v tomto pořadí :

1. Děti, které do 31.8.2017 dovrší věk 5 let s místem trvalého pobytu v daném školském obvodě (povinné předškolní vzdělávání, v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky).

2. Děti, které do 31.8.2017 dovrší věk 4 let s trvalý pobytem v daném školském obvodu.

3. Děti, které do 31.8.2017 dovrší věk 3 let s trvalým pobytem v daném školském obvodě

4. Děti, které do 31.8.2017 dovrší věk 5 let a nemají trvalý pobyt v daném školském obvodě.

5. Ostatní děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstaršího k mladšímu, tj. přednost má starší dítě před mladším do naplnění kapacity mateřské školy.

6. Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritérií pod bodem 1-5, vychází při přijímání dětí do mateřské školy z kritérií dle následující tabulky. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 31. 8. 2017.

Doba podání přihlášky:
1 rok 2 body
2 roky 3 body
Trvalý pobyt dítěte :

daný školský obvod – obec Davle

12 bodů
mimo daný školský obvod 0 bodů
Věk dítěte:
2roky 0 bodů
3 roky 5 bodů
4 roky 10 bodů
5 let ( pro příklad odkladu školní docházky) 15 bodů
Individuální situace dítěte ( dle posouzení):
MŠ navštěvuje sourozenec 5 bodů
Celodenní provoz 10 bodů
Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami 0-30 bodů
Sociální potřebnost 0-30 bodů

Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku a potřebám vzdělávacího programu školy.

Vyvěšeno: 10.4.2017

Sejmuto:

PaedDr. Jarmila Jarůšková, ředitelka školy