Zápis dětí do Mateřské školy v Davli od 1.9.2019

Mateřská škola Davle, okres Praha-západ, Jílovská 21, 252 06 Davle

vyhlašuje

ZÁPIS

dětí do Mateřské školy Davle k docházce od 1.9.2019,

který se uskuteční dne 14.5.2019

v budově MŠ Davle

od 13,00 do 17,00

Přineste s sebou : rodný list dítěte

                                 občanský průkaz rodičů

                                 vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ a potvrzenou lékařem.

Žádost o přijetí dítěte si můžete stáhnout na :WWW.msdavle.cz  nebo vyzvednout od 1.4.2019 přímo  v MŠ.

Od 1.4.2019 bude letos prvně možné přihlášku si vyplnit a vytisknout na www.elektronickypredzapis.cz.

Uvedená data budou přenesena do matriky školy a my si můžeme předem vytisknout k podpisu – spisový arch, přidělení registračního čísla, možnost nahlížení do spisu atd.

Využití  „předzápisu“  pomůže  k urychlení jednání 14.5.2019, vaše dítě není automaticky zapsáno.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Davle jsou zveřejněna na stránkách školy a na obvyklých místech v budově školy.

Za kolektiv MŠ  PaedDr. Jarmila Jarůšková, ředitelka školy

Informativní schůzka před zahájením školního roku 2018-2019

Informativní schůzka před zahájením školního roku 2018-2019

se uskuteční ve středu 29.srpna 2018

od 15,00 hodin  —  pro rodiče dětí, které dovrší věk 5 let do 31.8.2018 a od 1.9.2018 budou plnit povinnou předškolní docházku

 

od 16,00 hodin — všichni ostatní

Program- rozdělení dětí do tříd

seznámení s řádem mateřské školy

plánované akce

placení školného a obědů

různé

Za kolektiv Mateřské školy v Davli Vás srdečně zve    PaedDr. Jarmila Jarůšková ,řed. školy

 

Vzhledem k velkému počtu rodičů na akci, prosíme rodiče, aby nebrali své děti sebou. Děkujeme

 

Výsledky zápisu k 1.9.2018

Mateřská škola Davle, okres Praha – západ
Seznam přijatých dětí od 1.9.2018
Mateřská škola Davle, okres Praha – západ přijala děti evidované pod těmito
registračními čísly:
23      Přijímá se od 1.9.2018
48      Přijímá se od 1.9.2018
3      Přijímá se od 1.9.2018
30     Přijímá se od 1.9.2018
31      Přijímá se od 1.9.2018
33      Přijímá se od 1.9.2018
17      Přijímá se od 1.9.2018
20     Přijímá se od 1.9.2018
25      Přijímá se od 1.9.2018
14      Přijímá se od 1.9.2018
41      Přijímá se od 1.9.2018
5      Přijímá se od 1.9.2018
26     Přijímá se od 1.9.2018
11      Přijímá se od 1.9.2018
4      Přijímá se od 1.9.2018
35     Přijímá se od 1.9.2018
28     Přijímá se od 1.9.2018
37     Přijímá se od 1.9.2018
22     Přijímá se od 1.9.2018
36     Přijímá se od 1.9.2018
29     Přijímá se od 1.9.2018
34     Přijímá se od 1.9.2018
44    Přijímá se od 1.9.2018
50    Přijímá se od 1.9.2018
40    Přijímá se od 1.9.2018
53    Přijímá se od 1.9.2018
55    Přijímá se od 1.9.2018
7    Přijímá se od 1.9.2018
46    Přijímá se od 1.9.2018
Vyvěšeno dne: _31.5.2018___________________
PaedDr. Jarmila Jarůšková
ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí dítěte nemusí ředitelka doručit. K vyzvednutí bude v září 2018.

Sledujte web poslední týden v srpnu se uskuteční informativní schůzka pro rodiče.

 

Mateřská škola Davle, okres Praha – západ
Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2018
Mateřská škola Davle, okres Praha – západ nepřijala k 1.9.2018 děti evidované
pod těmito registračními čísly:
13     Nepřijímá se
9     Nepřijímá se
6     Nepřijímá se
38     Nepřijímá se
39     Nepřijímá se
15     Nepřijímá se
24     Nepřijímá se
32     Nepřijímá se
19     Nepřijímá se
52     Nepřijímá se
47     Nepřijímá se
43     Nepřijímá se
16     Nepřijímá se
12     Nepřijímá se
2     Nepřijímá se
54    Nepřijímá se
21    Nepřijímá se
8    Nepřijímá se
49    Nepřijímá se
42    Nepřijímá se
1     Nepřijímá se
56    Nepřijímá se
18    Nepřijímá se
45    Nepřijímá se
10    Nepřijímá se
51    Nepřijímá se
27   Nepřijímá se
Vyvěšeno dne: ____31.5.2018________________
PaedDr. Jarmila Jarůšková
ředitelka školy

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno poštou na doručenku.

Kritéria

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Davle s docházkou od 1.9.2019

Ředitelka Mateřské školy Davle, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonem 500/2004 Sb., správní řád.

K předškolnímu vzdělávání do MŠ Davle se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Davle k datu zápisu do MŠ, v případě cizinců místem pobytu v Davli k datu zápisu do MŠ v tomto pořadí:

1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona), tzn. dovrší věk 5 let do 31.8. 2019 a mají trvalý pobyt v městysu Davle

2. Ostatní děti s trvalým pobytem v Davli, které do 31.8. 2019 dovrší věk nejméně 3 let.

3. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona) a nemají trvalý pobyt v Davli.

4. Ostatní děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším do naplnění kapacity mateřské školy.

5. Děti s trvalým pobytem v Davli, které jsou mladší, než děti uvedené v bodu 2.

Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku a potřebám vzdělávacího programu školy.

V Davli 20.2. 2019 PaedDr. Jarmila Jarůšková

ředitelka MŠ Davle