Informativní schůzka před zahájením školního roku 2016/2017

Informativní schůzka před zahájením školního roku 2016/2017 se uskuteční

v pondělí 29.srpna 2016

od 15,30 hodin v budově mateřské školy.

Schůzka je určena pro rodiče všech dětí.

Program – rozdělení dětí do tříd

školní řád mateřské školy

akce školy v roce 2016/2017

informace k placení obědů a školného

placení v hotovosti – divadla a pomůcky

různé

Těšíme se na setkání s rodiči a vzhledem k velkému počtu rodičů prosíme, aby tento den děti zůstaly doma.

Děkujeme za pochopení.

Za Mateřskou školu v Davli     PaedDr.Jarmila Jarůšková

Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do MŠ Davle,

Jílovská 21,252 06 Davle,okres Praha západ,

s nástupem od 1.9. 2016

Mateřská škola Davle, Jílovská 21,

oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2016

proběhne
20. a 21. dubna 2016

od 13.00 do 16.00 hodin
v budově mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy Davle , po dohodě se zřizovatelem městysem Davle v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Davle
Termín: 20.4.a 21.4. 2016

Doba pro podání žádosti: od 13.00 do 16.00 hod.


Přihlášky se odevzdávají do MŠ Davle, Jílovská 21,do rukou ředitelky školy nebo zástupkyně školy. Přihlášky jsou k dispozici v MŠ nebo ke stažení na www.MSDAVLE.CZ


Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce:

originál rodného listu dítěte,

průkaz totožnosti zák.zástupce,

přihlášku potvrzenou lékařem pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

Kritéria pro přijímání děti jsou zveřejněna na obvyklých místech v budově školy a na webových stránkách .

Termín správního řízení k zápisu dětí od 1.9.2016 bude oznámen při zápisu dětí.

V Davli 1.4.2016                                                                      Paed.Dr.Jarmila Jarůšková

                                                                                           ředitelka školy

 

Kritéria pro rok 2016

Do mateřské školy budou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let:

  1. Děti předškolního věku a s odkladem školní docházky

  2. Děti podle věku 5-3 let s trvalým bydlištěm v Davli

  1. Děti podle věku 5-3 let s trvalým bydlištěm ve spádových obcích

  2. Ostatní děti ve věku 5-3 let

  3. Děti mladší 3 let z Davle