Přijaté děti k 1.9.2017

Mateřská škola Davle, okres Praha – západ
Seznam přijatých dětí od školního roku 2017/2018
Mateřská škola Davle, okres Praha – západ přijala děti evidované pod těmito
registračními čísly:
6 Přijímá se od školního roku 2017/2018
51 Přijímá se od školního roku 2017/2018
39 Přijímá se od školního roku 2017/2018
52 Přijímá se od školního roku 2017/2018
1 Přijímá se od školního roku 2017/2018
53 Přijímá se od školního roku 2017/2018
3 Přijímá se od školního roku 2017/2018
23 Přijímá se od školního roku 2017/2018
4 Přijímá se od školního roku 2017/2018
46 Přijímá se od školního roku 2017/2018
28 Přijímá se od školního roku 2017/2018
14 Přijímá se od školního roku 2017/2018
36 Přijímá se od školního roku 2017/2018
21 Přijímá se od školního roku 2017/2018
15 Přijímá se od školního roku 2017/2018
19 Přijímá se od školního roku 2017/2018
13 Přijímá se od školního roku 2017/2018
24 Přijímá se od školního roku 2017/2018
49 Přijímá se od školního roku 2017/2018
32 Přijímá se od školního roku 2017/2018
38 Přijímá se od školního roku 2017/2018
48 Přijímá se od školního roku 2017/2018
17 Přijímá se od školního roku 2017/2018
29 Přijímá se od školního roku 2017/2018
34 Přijímá se od školního roku 2017/2018
5 Přijímá se od školního roku 2017/2018
35 Přijímá se od školního roku 2017/2018
10 Přijímá se od školního roku 2017/2018
9 Přijímá se od školního roku 2017/2018
2 Přijímá se od školního roku 2017/2018
22 Přijímá se od školního roku 2017/2018
26 Přijímá se od školního roku 2017/2018
Vyvěšeno dne: 25.5.2017
PaedDr. Jarmila Jarůšková
ředitelka školy

Nepřijaté děti k 1.9.2017

Mateřská škola Davle, okres Praha – západ

—————————————————
Seznam nepřijatých dětí od školního roku 2017/2018

—————————————————————–
Mateřská škola Davle, okres Praha – západ nepřijala k 1.9.2017 děti evidované
pod těmito registračními čísly:
40 Nepřijímá se
33 Nepřijímá se
25 Nepřijímá se
45 Nepřijímá se
50 Nepřijímá se
44 Nepřijímá se
16 Nepřijímá se
37 Nepřijímá se
27 Nepřijímá se
20 Nepřijímá se
31 Nepřijímá se
11 Nepřijímá se
43 Nepřijímá se
30 Nepřijímá se
41 Nepřijímá se
42 Nepřijímá se
12 Nepřijímá se
7 Nepřijímá se
8 Nepřijímá se
18 Nepřijímá se
47 Nepřijímá se
Vyvěšeno dne: 25.5.2017
PaedDr. Jarmila Jarůšková
ředitelka školy

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

Mateřská škola Davle, okres Praha-západ, Jílovská 21 , 252 06 Davle

KRITÉRIA

PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DAVLE

K  PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  OD  1.9.2017 

Ředitelka Mateřské školy Davle stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se přednostně poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v obci Davle -školský obvod MŠ Davle

v tomto pořadí :

1. Děti, které do 31.8.2017 dovrší věk 5 let s místem trvalého pobytu v daném školském obvodě (povinné předškolní vzdělávání, v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky).

2. Děti, které do 31.8.2017 dovrší věk 4 let s trvalý pobytem v daném školském obvodu.

3. Děti, které do 31.8.2017 dovrší věk 3 let s trvalým pobytem v daném školském obvodě

4. Děti, které do 31.8.2017 dovrší věk 5 let a nemají trvalý pobyt v daném školském obvodě.

5. Ostatní děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstaršího k mladšímu, tj. přednost má starší dítě před mladším do naplnění kapacity mateřské školy.

6. Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritérií pod bodem 1-5, vychází při přijímání dětí do mateřské školy z kritérií dle následující tabulky. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 31. 8. 2017.

Doba podání přihlášky:
1 rok 2 body
2 roky 3 body
Trvalý pobyt dítěte :

daný školský obvod – obec Davle

12 bodů
mimo daný školský obvod 0 bodů
Věk dítěte:
2roky 0 bodů
3 roky 5 bodů
4 roky 10 bodů
5 let ( pro příklad odkladu školní docházky) 15 bodů
Individuální situace dítěte ( dle posouzení):
MŠ navštěvuje sourozenec 5 bodů
Celodenní provoz 10 bodů
Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami 0-30 bodů
Sociální potřebnost 0-30 bodů

Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku a potřebám vzdělávacího programu školy.

Vyvěšeno: 10.4.2017

Sejmuto:

PaedDr. Jarmila Jarůšková, ředitelka školy