Informativní schůzka před zahájením školního roku 2019/2020

Informativní schůzka před zahájením školního roku 2019/2020

se uskuteční

                                 ve středu  28.srpna2019

od 15,00 hodin pro rodiče dětí, které mají 1.9.2020 nastoupit do 1.třídy ZŠ

od 16,00 hodin pro všechny mladší dětí.

Program – organizace dne, školního roku

akce školy

placení, souhlasy rodičů k ochraně dat, docházka dětí

školní řád   atd.

 

Za Mateřskou školu v Davli Vás zve     PaedDr. Jarmila Jarůšková

 

Vzhledem k velkému počtu účastníků a potřebě vyřídit mnoho organizačních věcí,

                                    neberte děti na schůzku ! Děkujeme

 

Asistent pedagoga

Na aktuálně získanou pozici hledáme asistenta pedagoga.

Podmínkou pro přijetí je nejlépe jakékoli SŠ vzdělání ukončené maturitou, ideálně pedagogické nebo zdravotní zaměření.

Další kvalifikační předpoklady upravuje zákon o pdg. pracovnících zák. č. 563/2004 Sb.

Platové zařazení při splnění výše uvedeného v 8. PT, plat. stupeň dle započtené praxe, v rámci tabulky pro pdg. pracovníky.

Výše úvazku cca 0,75 – 1,00 dle aktuálních podmínek .

Nárok na  dovolenou v rozsahu pro pedagogické pracovníky.

Nástup od 1. 9.  2019.

Svůj zájem sdělte nejlépe e-mailem na adresu  : davle.materskaskola@volny.cz

nebo na tel. 725445667.

Těším se na shledanou.

Kritéria

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Davle s docházkou od 1.9.2019

Ředitelka Mateřské školy Davle, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonem 500/2004 Sb., správní řád.

K předškolnímu vzdělávání do MŠ Davle se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Davle k datu zápisu do MŠ, v případě cizinců místem pobytu v Davli k datu zápisu do MŠ v tomto pořadí:

1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona), tzn. dovrší věk 5 let do 31.8. 2019 a mají trvalý pobyt v městysu Davle

2. Ostatní děti s trvalým pobytem v Davli, které do 31.8. 2019 dovrší věk nejméně 3 let.

3. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona) a nemají trvalý pobyt v Davli.

4. Ostatní děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším do naplnění kapacity mateřské školy.

5. Děti s trvalým pobytem v Davli, které jsou mladší, než děti uvedené v bodu 2.

Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku a potřebám vzdělávacího programu školy.

V Davli 20.2. 2019 PaedDr. Jarmila Jarůšková

ředitelka MŠ Davle